Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,562

 Tâm thức tham dự trong Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Huy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục đại học sư phạm Đà Nẵng; Số: 17A (04)2015;Từ->đến trang: 37-43;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều) của Nguyễn Du đã và đang được nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau. Đặt trong hệ hình tư duy tiền hiện đại, chúng tôi muốn nhìn nghiêng từ khía cạnh tâm thức tham dự của nó. Đó là sự hiện diện của các yếu tố ngẫu nhiên, hồn ma, trời đất, những điều bất thường... trong một vũ trụ tổng thể ba tầng: trời - người - cõi âm. Đặt thân phận con người trong sự chi phối của vũ trụ tổng thể ấy, cũng đồng thời chỉ ra tính chất cộng thông giữa chúng. Tâm thức này luôn liên đới hệ trọng tới cách nghĩ, cách hành động của các nhân vật trong truyện, đặc biệt là Thúy Kiều.
ABSTRACT
Nguyen Du’s “A New Cry from a Broken Heart” (known as “The Tale of Kieu”) has been studied from many different point of view. We want, putting it in the paradigm of premodern thinking, to consider its aspect of participatory spirituality. That is the presentation of elements: accidentals, ghosts, supernatural powers, extraordinaries, etc. in the totality of universe which involved three orders: heavenly - human - infernal realm. Putting the human destiny in government of that universe and simultaneously showing communicatory quality between them. In any case, this spirituality is also importantly concerned with the way of thinking and the manner of action of characters in work, especially is Thuy Kieu.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn