Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,913

 Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol cao
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Trung; Thành viên:  1. Huỳnh Tấn Tiến2. Vũ Văn Thanh3. Võ Anh Vũ
Số: Đ2015-02-139 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Từ nghiên cứu tính toán, thực nghiệm quá trình cháy của xăng sinh học trên động cơ Rato R420 đề tài xác định qui luật thay đổi góc đánh lửa giảm khoảng 3¸4 độ theo góc quay trục khuỷu khi tỷ lệ phối trộn ethanol tăng thêm 10%. Trên cơ sở đó đã phân tích lựa chọn hệ thống đánh lửa DC-CDI cho động cơ Rato R420; đồng thời đã thiết kế, chế tạo bộ điều khiển đánh lửa có góc đánh lửa sớm cơ bản 30 độ và có khả năng giảm góc đánh lửa với bước thay đổi 3,3 độ phù hợp với động cơ trong thực nghiệm.

- Cơ sở lý thuyết, dữ liệu kỹ thuật ban đầu và sản phẩm mẫu góp phần thay đổi góc đánh lửa theo yêu cầu thực nghiệm và theo tỷ lệ ethanol phối trộn trong xăng sinh học.

- Góp phần thực hiện chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học theo “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” của Chính phủ.

- Bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa sau khi chế tạo được sử dụng ở Trung tâm Ứng dụng năng lượng thay thế, phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong - Trường đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng góp phần tăng năng lực nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn