Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 MÔ HÌNH HÓA THÁP CHƯNG CẤT 2 THÀNH PHẦN 3 TẦNG CHO CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Quốc Định*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(110).2017;Từ->đến trang: 25;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô hình quá trình tháp chưng cất là một mô hình đa biến, tác động xen kênh và tính phi tuyến mạnh. Xây dựng mô hình toán tháp chưng cất là vấn đề quan trọng trong việc đưa ra sách lược điều khiển phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống tháp chưng cất. Bài báo trình bày kết quả xây dựng mô hình toán học của tháp chưng cất 2 thành phần dựa trên cấu hình LV và mô phỏng mô hình toán học này dựa trên phần mềm matlab simulink. Từ kết quả mô phỏng có thể nhận thấy ảnh hưởng của các thành phần L, V đến các thành phần cấu tử trong tháp chưng cất. Nghiên cứu này sẽ là tiền đề cho việc ứng dụng các phương pháp điều khiển thông minh nhằm nâng cao chất lượng điều khiển tháp chưng cất 2 thành phần.
ABSTRACT
The model of distillation column process, actually, is a model of multivariable, inter-channel effects and strong nonlinearity. Modelling distillation column is important to provide the most appropriate control strategies in order to improve performance of distillation columns. This paper presents the mathematical model of two composition distillation columns. The simulation schema has been developed on the Matlab - Simulink. From the obtained simulation results, we can see how the compositions L, V affect other composition of distillation columns. Moreover, this research results will be the first step for applying the intelligent control methods, such as fuzzy, neural netwoks or GA, to enhance the control quality of this kind of distillation columns.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn