Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Modelling the MIMO nonlinear temperature system in Ceramic Roller Kiln using Neural Networks and Neuro-Fuzzy system
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Quoc Dinh, Nitin V.Afzulpurkar
Nơi đăng: Final program and abstracts of the Forth Asian Conference on Industrial Automation and Robotics, p.26, May, 2005, Bangkok, Thailand
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn