Nguyễn Thanh Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18131 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/07/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hải Dương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu; Tại: Đại học Công nghệ Nagaoka
Dạy CN: Kỹ thuật Vi điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ntson@dut.udn.vn; thanhsondng@gmail.com; thanhson@vos.nagaokaut.ac.jp
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2007 - 2011 : Giảng viên, Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
4/2011 - 8/2013 : Học thạc sĩ, trường Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản
9/2013 - 8/2016 : Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, trường Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản
10/2016 - 12/2016: Nghiên cứu sau Tiến sĩ, Nagaoka University of Technology
12/20116 - nay: Assistant Professor, Nagaoka University of Technology
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế bo mạch phục vụ cho phòng thí nghiệm Điện tử Kỹ thuật Xung. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Sơn. Thành viên: Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Vân Thanh, Phạm Xuân Trung, Phạm Châu. Mã số: T2010-02-102. Năm: 2011. (Apr 2 2015 4:51PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Self-crack healing and strength improvement in Yb2Si2O7/SiC nanocomposites. Authors: S.T. Nguyen, T. Nakayama, H. Suematsu, T. Suzuki, L.F. He, H-B. Cho, K. Niihara. The 41st International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites (ICACC 2017), Daytona Beach, Florida, USA, 22-27/1/2017. Pages: N/A. Year 2017. (May 27 2017 11:34PM)
[2]Article: Strength improvement and purification of Yb2Si2O7-SiC nanocomposites by surface oxidation treatment. Authors: Son T. Nguyen, Lingfeng He, Tadachika Nakayama, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Hong-Baek Cho, Koichi Niihara. Journal of the American Ceramic Society (IF = 2.841). No: 100(7). Pages: 3122-3131. Year 2017. (Jul 4 2017 11:15AM)
[3]Article: Low thermal conductivity Y2Ti2O7 as a candidate material for thermal/environmental barrier coatings. Authors: Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Masatoshi Takeda, Koichi Niihara . Ceramics International (IF = 2.986). No: 42(9). Pages: 11314-11323. Year 2016. (May 2 2016 8:05AM)
[4]Presentations: Microstructure and Mechanical of Y2Ti2O7/SiC nanocomposites. Authors: Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Masatoshi Takeda, Koichi Niihara. Annual Meeting of The Ceramics Society of Japan 2016, Tokyo, Japan. Pages: N/A. Year 2016. (Apr 27 2016 11:22PM)
[5]Presentations: Fabrication of Y2Ti2O7/SiC Functionally Graded Materials by Magnetic Field Application. Authors: Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Satoshi Tanaka, Yoshihiro Nagasawa, Koichi Niihara. International Conferences on Modern Materials & Technologies (CIMTEC) 2016, Perugia, Italy. Pages: N/A. Year 2016. (Apr 27 2016 11:31PM)
[6]Article: Fabrication of stacked-cup carbon nanotube/polymer nanocomposite films with linear controlled percolation routes . Authors: Minh Triet Tan Huynh, Tadachika Nakayama, Akira Kawamoto, Son Thanh Nguyen, Tsuneo Suzuki, Hisayuki Suematsu, Koichi Niihara, Hong-Baek Cho, Yong-Ho Choa . Materials Chemistry and Physics ((IF = 2.084). No: 171. Pages: 38-44. Year 2016. (Apr 27 2016 10:02PM)
[7]Article: Texture-controlled hybrid materials fabricated using nanosecond technology. Authors: Hong-Baek Cho, Tadachika Nakayama, Minh Triet Tan Huynh, Son Thanh Nguyen, Weihua Jiang, Tsuneo Suzuki, Hisayuki Suematsu, Koichi Niihara, Jung Ho Shin, Yong-Ho Choa. Journal of the Ceramic Society of Japan (IF = 0.769). No: 124(3). Pages: 197-202. Year 2016. (Apr 27 2016 10:07PM)
[8]Presentations: Fabrication of Functionally Graded Composites by Slurry Casting and Magnetic Field Application. Authors: Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Masatoshi Takeda, Yoshihiro Nagasawa, Satoshi Tanaka, Koichi Niihara. The 32nd International Japan-Korea Seminar on Ceramics (JK-Ceramics 32), Nagaoka, Japan. Pages: N/A. Year 2015. (Apr 27 2016 11:21PM)
[9]Article: Synthesis of molten-metal corrosion resistant yttria-based refractory by hot-pressing and densification. Authors: Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Makoto Nanko, Hong-Baek Cho, Minh Triet Tan Huynh, Weihua Jiang, and Koichi Niihara. Journal of the European Ceramic Society ((IF = 3.411). No: Vol. 35. Pages: 2651-2662. Year 2015. (Apr 15 2015 9:03PM)
[10]Presentations: Sintering of Y2Ti2O7 Ceramics. Authors: Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Tsuneo Suzuki, Hisayuki Suematsu, Makoto Nanko, Koichi Niihara. International Symposium on Hybrid Nano Materials towards Future Industry (HNM 2015), Nagaoka, Japan. Pages: N/A. Year 2015. (Apr 27 2016 11:19PM)
[11]Article: Developing yttria-based ceramics having high liquid metal corrosion resistance. Authors: Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Shaifulazuar Bin Rozali, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, Satoshi Amarume, Lingfeng He, and Koichi Niihara. Ceramic Transactions. No: Vol. 250. Pages: 53-63. Year 2014. (Apr 2 2015 3:21PM)
[12]Article: Fabrication and electrical properties of cup-stacked carbon nanotubes/polymer nanocomposite films as an electrode sensor for brain-wave detection. Authors: Minh Triet Tan Huynh, Hong-Baek Cho, Tadachika Nakayama, Son Thanh Nguyen, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, and Koichi Niihara. Ceramic Engineering and Science Proceedings. No: Vol. 35, No. 8. Pages: 219-228. Year 2014. (Apr 2 2015 3:41PM)
[13]Presentations: Effect of Densification on Molten-metal Corrosion Resistance of Y2Ti2O7 Ceramics. Authors: Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Minh Triet Tan Huynh, Tsuneo Suzuki , Hisayuki Suematsu, Makoto Nanko, Lingfeng He, Koichi Niihara. The 5th International Congress on Ceramics (ICC5), Beijing, China. Pages: N/A. Year 2014. (Apr 27 2016 11:18PM)
[14]Article: Linear assembly of oxidized surface treated nanodiamonds in polymer-based nanohybrids by electric field inducement. Authors: Son Thanh Nguyen, Hong-Baek Cho, Tadachika Nakayama, Minh Triet Tan Huynh, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, Satoshi Tanaka, Yoshinori Tokoi, and Koichi Niihara. Material Science Forum. No: 761. Pages: 107-111. Year 2013. (Apr 1 2015 10:00PM)
[15]Presentations: イッテリア系セラミックス の 焼結プロセス の 最適化 と 熔融金属耐食性評価. Authors: Nguyen Thanh Son, 中山忠親, Shaifulazuar Bin Rozali, Huynh Tan Minh Triet, 末松久之, 鈴木常生, 江偉華、He Lingfeng, 新原晧一. 平成25年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会. Pages: N/A. Year 2013. (Apr 27 2016 11:10PM)
[16]Article: Densely packed linear assembles of carbon nanotube bundles in polysiloxane-based nanocomposite films. Authors: Hong-Baek Cho, Minh Triet Tan Huynh, Tadachika Nakayama, Son Thanh Nguyen, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, Satoshi Tanaka, Yoshinori Tokoi, Soo Wohn Lee, Tohoru Sekino, and Koichi Niihara. Journal of Nanomaterials (IF = 1.871). No: Vol. 2013, Article ID 564307. Pages: 1-10. Year 2013. (Apr 1 2015 9:28PM)
[17]Presentations: Linear Assembly of Oxidized Surface Treated Nanodiamond in Polymer-based Nanohybrids by Electric Field Inducement. Authors: Son Thanh Nguyen, Hong-Baek Cho, Tadachika Nakayama, Minh Triet Tan Huynh, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, Satoshi Tanaka, Yoshinori Tokoi, Koichi Niihara. The 14th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design (ISEPD 2013), Kagoshima, Japan. Pages: N/A. Year 2013. (Apr 27 2016 11:15PM)
[18]Article: Fabrication and evaluation of cup-stacked carbon nanotubes/polymer nanocomposite as film-type electrode sensor with micro thickness. Authors: Minh Triet Tan Huynh, Tadachika Nakayama, Hong-Baek Cho, Son Thanh Nguyen, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, and Koichi Niihara. Proceedings of IWNA 2013, 4th International Workshop on Nanotechnology and Application. No: IWNA 2013. Pages: 346-349. Year 2013. (Apr 2 2015 5:24PM)
[19]Article: Oxidation of nanodiamonds and modulation of their assembly in polymer-based nanohybrids by field-inducement. Authors: Hong-Baek Cho, Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Minh Triet Tan Huynh, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, Shaifulazuar Bin Rozali, Yoshinori Tokoi, Yeung-Ho Park, and Koichi Niihara. Journal of Materials Science (IF = 2.599). No: Vol. 48, No. 12. Pages: 4151-4162. Year 2013. (Apr 1 2015 4:17PM)
[20]Presentations: Developing Yttria-Based Ceramics Having High Liquid Metal Corrosion Resistance. Authors: Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Shaifulazuar Bin Rozali, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, Satoshi Amarume, Lingfeng He, Koichi Niihara. Materials Science and Technology 2013 Conference and Exhibition (MS&T’ 13), Montreal, Quebec, Canada. Pages: N/A. Year 2013. (Apr 27 2016 11:16PM)
[21]Article: Polyepoxide-based nanohybrid films with self-assembled linear assemblies of nanodiamonds. Authors: Hong-Baek Cho, Son Thanh Nguyen, Tadachika Nakayama, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, Satoshi Tanaka, Bum Sung Kim, and Koichi Niihara. Acta Materialia (IF = 5.301). No: Vol. 60. Pages: 7249-7257. Year 2012. (Apr 1 2015 4:27PM)
[22]Presentations: Epoxy-based Nanocomposite Films with Self-assembled Linear Assemblies of Nanodiamonds. Authors: Son Thanh Nguyen, Hong-Baek Cho, Tadachika Nakayama, Hisayuki Suematsu, Tsuneo Suzuki, Weihua Jiang, Satoshi Tanaka, Koichi Niihara. The CJK 2012 Seminar and Spring Workshop, Gyeongju, Korea. Pages: N/A. Year 2012. (Apr 27 2016 11:13PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Excellent Master Student Award

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 Dean of Dept. Electrical, Electronics, and Information Engineering, Nagaoka University of Technology

losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
 Khen thưởng
[1] Vietnamse Goverment Scholarship. Năm: 2002-2007.
[2] Korea Foundation-Samsung Scholarship. Năm: 2005.
[3] Giấy khen của Công đoàn Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm: 2010.
[4] Japanese Goverment Scholarship (MEXT). Năm: 2011-2016.
[5] Giấy khen của Đại sứ nước CNXHCN Việt Nam tại Nhật Bản. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn