Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,307,166

 An Experimental Study of Heating Recovery from Engines Exhaust based on Hydrogen Storage System
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: MINH MAN PHAM*, THI HAI VAN NGUYEN
Nơi đăng: Tạp chí Ấn Độ; Số: ISBN 13: 978-81-930222-2-1;Từ->đến trang: 112-118;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Abstract: In this research, a heating recovery is used for thermal energy storage from exhaust gas of the internal combustion engines for the purpose of storing hydrogen fuel. Inside the heat recovery, it is designed with multiple flaky layers that are arranged evenly with 60-degree angle to create the exhaust vortex flow as well as store the largest amount of heat for saving energy. The experiment is carried out with three different engine speeds through the corresponding load is the largest, smallest, medium mode and the flow rates of water heated in the fuel storage system are up to 2 LPM. After carrying out and analysis of the results obtained from the heat recovery, we found that the storage process is influenced significantly by the exhaust temperature as well as the motor speed and the rate of water flow; which also shows that the heat recovery served for heating and hydrogen fuel storage has high energy efficiency and good heat transfer capability of the entire system thanks to its special structure.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn