Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 EFFECTS OF BIPOLAR PLATE CONFIGURATION ON THE PERFORMANCE ENHANCEMENT IN PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Duy Vinh1, Nguyen Duc Khanh1,Han Nguyen Tien2, Pham Minh Man3, Nguyen Thi Hai Van3
Nơi đăng: Hội nghị khoa học quốc tế ICATSD 2016, ISBN: 978-604-920-040-3, Issue 2016.; Số: ISBN: 978-604-920-040-3;Từ->đến trang: từ trang 21 đến trang 27;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The Bipolar plate plays an essential role in a proton exchange membrane fuel cell(PEMFC), it performs many important functions such as contributing reactants through gasdiffusion layers to the MEA, current collection, providing structural support to the MEA,water management & thermal management and so on. Therefore, the bipolar plate designentails the design of the flow fields on both surfaces of the plate with optimum designparameters to assume responsibility for the stability and high performance of fuel cell. Inthis paper, a numerical analysis-based design of bipolar plate is investigated to enhance theperformance of PEM fuel cell through a comparative evaluation of the fuel cellperformance when flexibility using the serpentine flow-field and the serpentine flow fieldwith sub-channels design for anode and cathode bipolar plate. The results show that usingthe serpentine flow-field with design as the bipolar plates appropriately has manyadvantages in preventing from the cathode flooding and anode drying; as the result,improving fuel cell performance.
ABSTRACT
The Bipolar plate plays an essential role in a proton exchange membrane fuel cell(PEMFC), it performs many important functions such as contributing reactants through gasdiffusion layers to the MEA, current collection, providing structural support to the MEA,water management & thermal management and so on. Therefore, the bipolar plate designentails the design of the flow fields on both surfaces of the plate with optimum designparameters to assume responsibility for the stability and high performance of fuel cell. Inthis paper, a numerical analysis-based design of bipolar plate is investigated to enhance theperformance of PEM fuel cell through a comparative evaluation of the fuel cellperformance when flexibility using the serpentine flow-field and the serpentine flow fieldwith sub-channels design for anode and cathode bipolar plate. The results show that usingthe serpentine flow-field with design as the bipolar plates appropriately has manyadvantages in preventing from the cathode flooding and anode drying; as the result,improving fuel cell performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn