Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KẾT HỢP VỚI GIA NHIỆT NƯỚC NÓNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Vinh; Nguyễn Thị Hải Vân
Nơi đăng: Đại học Thái Nguyên; Số: 0866-7056;Từ->đến trang: 306-313;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
In Vietnam, the human demand of using air conditioner in most of areas such as hotels, restaurants, offices, households ... is very large. In the process of machine operation, the discharged of heat discharged from the condensing unit of air conditioners into environment is large and waste.. While the demand for hot water served for human activities such as bathing, cooking, washing ... is neccessary. To save energy, this paper offers a plan for waste heat recovery from various types of air conditioners with a capacity of 9,000 to 12,000 Btu/h to heat the hot water. Based on the theoritical research process combines with empirical model fabrication, the system can fully satisfy all demand with appropriate temperature and amount of water to serve human activities without affecting the normal operation mode of air conditioner. Keywords: air conditioner, hot water temperature, energy efficiency, heat exchanger, waste heat.
ABSTRACT
In Vietnam, the human demand of using air conditioner in most of areas such as hotels, restaurants, offices, households ... is very large. In the process of machine operation, the discharged of heat discharged from the condensing unit of air conditioners into environment is large and waste.. While the demand for hot water served for human activities such as bathing, cooking, washing ... is neccessary. To save energy, this paper offers a plan for waste heat recovery from various types of air conditioners with a capacity of 9,000 to 12,000 Btu/h to heat the hot water. Based on the theoritical research process combines with empirical model fabrication, the system can fully satisfy all demand with appropriate temperature and amount of water to serve human activities without affecting the normal operation mode of air conditioner. Keywords: air conditioner, hot water temperature, energy efficiency, heat exchanger, waste heat.
[ bài báo tiếng anh.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn