Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhận dạng cử chỉ bàn tay con người cho các ứng dụng trên Robot.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thang Hoang, Nguyen Thi Hai Van
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ toàn quốc về Cơ khí - Động lực 2017; Số: ISBN: 978-604-73-5603-4;Từ->đến trang: 189 - 191;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper studies about the interaction between human and computers. We present a new method for hand gesture recognition based on center of gravity (COG). The method is studied for a human–machine interface application in robot. People can control the robot by using the gesture on his hand. We present additions to an independent platform, gesture recognition system which previously tracked hand movement, defined orientation, and determined the number of fingers being held up in order to control an underlying application. Hand gesture is an important way for communication between people so the algorithm of hand gesture recognition to support in this research can make the interaction between human and machine become easy and efficient.
[ ckdl-2017-37 (hoang thang)-in-journal.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn