Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VÀ ĐO THỬ NGHIỆM SỰ KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CUNG CẤP CHO HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TẠI KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Phạm Minh Mận, Nguyễn Thị Hải Vân
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: ISSN 1859 - 1531;Từ->đến trang: 85-89;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đã đánh giá kết quả đo thử nghiệm và mô phỏng quá trình kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng gió, mặt trời và máy phát từ con quay đặt bên dưới mặt đường) để cung cấp năng lượng cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các khu vực ven biển của Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy sự kết hợp ba nguồn năng lượng đạt được hiệu quả nhất định với điều kiện cho phép khi sử dụng năng lượng sạch này thay thế năng lượng truyền thống hiện nay từ lưới điện và máy phát sử dụng động cơ đốt trong. Ngoài ra, bài báo còn cho thấy hiệu quả về việc sử dụng năng lượng mặt trời sẵn có để cung cấp năng lượng cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông chiếm phần lớn, với mô hình thử nghiệm trong nghiên cứu được bố trí và kết hợp một cách tối ưu và mang lại hiệu quả kinh tế trong vấn đề năng lượng góp phần giảm tiêu hao năng lượng từ lưới điện truyền thống góp phần vào phát triển trong công nghệ điều khiển thông minh trong giao thông tại các khu vực ven biển của Việt Nam.
ABSTRACT
This paper evaluates the results of measurement and simulates the combined process of renewable energy sources (wind, solar and gyro-rotors under pavement) to provide energy for traffic signal system in coastal areas of Vietnam. Analytical results show that the combination of three sources of energy has been achieved with certain conditions, which allow the use of clean energy to replace the traditional energy from the grid and generators using combustion engines. In addition, the article also shows the efficiency of using available solar power to provide for the traffic light system is significant, with the experimental model in the research arranged and combined optimally that brings an economic efficiency in the field of energy and reduces the energy consumption from the traditional grid as well as contributing to the development of intelligent control technology in transportation in coastal areas in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn