Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Effect of woody biomass moisture content on the temperature distribution and the efficiency of the downdraft gasifier
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phung Minh Tung*1, Nguyen Thi Hai Van1
Nơi đăng: The first China - Vietnam Symposium on precision manufacturing (CVPMS 2018); Số: 1;Từ->đến trang: 98-103;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
. In the tendency to seek alternative fuels for fossil fuels, waste product of agroforestry is a meaningful choice. By the downdraft gasifier, the biomass compressed pellets generate combustible gases through the gasifier system to run small Spark Ignition Internal Combusion Engine (SI-ICE) of power generators from 5kW to 10kW. In order to minimize the cost of producing sawdust / biomass pellets and improve the efficiency of the system, biomass pellets were tested in gastification with different moisture content from 1% to 15% , in order to find the optimal parameters for the system. Experimental results obtained biomass moisture content at 11.66%, the system achieves the highest efficiency with 55.8% cold gas efficiency and 70% carbon conversion efficiency.
ABSTRACT
. In the tendency to seek alternative fuels for fossil fuels, waste product of agroforestry is a meaningful choice. By the downdraft gasifier, the biomass compressed pellets generate combustible gases through the gasifier system to run small Spark Ignition Internal Combusion Engine (SI-ICE) of power generators from 5kW to 10kW. In order to minimize the cost of producing sawdust / biomass pellets and improve the efficiency of the system, biomass pellets were tested in gastification with different moisture content from 1% to 15% , in order to find the optimal parameters for the system. Experimental results obtained biomass moisture content at 11.66%, the system achieves the highest efficiency with 55.8% cold gas efficiency and 70% carbon conversion efficiency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn