Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,238

 Simulate and evaluate the application range of energy recovery circuits generated by mechanical vibration through Bond-Graph
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quang Thiện1, Nguyễn Thị Hải Vân1
Nơi đăng: 2018 Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT); Số: 1;Từ->đến trang: 52;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Mechanical vibrations occur mostly in production systems, and it also causes some damage. To detect the cause of this situation, the collection of parameters during operation is essential. This article uses an intermediate control circuit to convert the energy generated by mechanical vibration into electrical energy (current and voltage), in which the piezoelectric sensors or piezoelectric beam are placed on the structures to be measured, we will receive oscillations at different frequencies, so that we can analyze the damage caused by vibration and evaluate the application range of piezoelectric sensors and piezoelectric beam on a case-by-case basis. The purpose of this paper is to use Bond-Graph to optimally simulate this energy recovery process. This is also a very good solution for generating energy for the SHM system from other mechanical energy sources.
ABSTRACT
Mechanical vibrations occur mostly in production systems, and it also causes some damage. To detect the cause of this situation, the collection of parameters during operation is essential. This article uses an intermediate control circuit to convert the energy generated by mechanical vibration into electrical energy (current and voltage), in which the piezoelectric sensors or piezoelectric beam are placed on the structures to be measured, we will receive oscillations at different frequencies, so that we can analyze the damage caused by vibration and evaluate the application range of piezoelectric sensors and piezoelectric beam on a case-by-case basis. The purpose of this paper is to use Bond-Graph to optimally simulate this energy recovery process. This is also a very good solution for generating energy for the SHM system from other mechanical energy sources.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn