Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,356,192

 PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS IN STATISTICS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Ha Phuong, Tran Kiem Minh
Nơi đăng: Vietnam Journal of Education; Số: Volume 05 (English version);Từ->đến trang: 195 - 201;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Preparing prospective mathematics teachers with the appropriate mathematical knowledge necessary for their effective teaching is an important issue in mathematics teacher education. In this study we present the model of Mathematical Knowledge for Teaching developed by Ball and her colleagues (Ball, Thames & Phelps, 2008) and consider it as an essential component of a cognitive approach to evaluate and characterize different types of knowledge teachers need to teach histograms effectively. The primary results indicated that the prospective mathematics teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge of histograms are not at an adequate level. Finally, we discuss implications for the current professional development of Vietnamese prospective mathematics teachers in statistics.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn