Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,973,610

 nghiên cỨU TÍNH OXI HÓA KHỬ cỦA MÀNG POLYPYROLE PHA TẠP BỞI TiF62- BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN VI LƯỢNG THẠCH ANH ĐIỆN HÓA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê MInh Đức, Nguyễn Thị Hường
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 5(90);Từ->đến trang: 25-28;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn