Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,206

 Đánh giá năng lực tự định hướng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi; Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nơi đăng: Bài báo trong Tạp chí Quản lý Giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục; Số: 4;Từ->đến trang: 191-195;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn