Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,985

 Hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum – Tăng cường năng lực cạnh tranh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Minh Chi*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(105).2016;Từ->đến trang: 95;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng giúp người nông dân yên tâm sản xuất, tạo ra vòng tròn khép kín giữa người sản xuất và thị trường. Tuy nhiên, ở Việt Nam nói chung, huyện Kon Plông nói riêng, hoạt động cung cấp vật tư nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ, tiếp thị sản phẩm nông sản vẫn còn rời rạc, cầm chừng nên thiếu sức cạnh tranh, thiếu thông tin và định hướng thị trường. Vì vậy, bài viết nhằm phân tích chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại Kon Plông, tỉnh Kon Tum phát hiện được điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và thách thức của rau xứ lạnh Kon Plông. Đây cũng chính là cơ sở để các nhà hoạch định, các tác nhân trong chuỗi xây dựng giải pháp cấp bách và chiến lược hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Kon Plông, tăng cường năng lực cạnh tranh.
ABSTRACT
The linkage between the members of the supply chain helps farmers keep their mind at peace because the products can go strait from producers to markets. However, in Vietnam as well as in Kon Plong district, provision of agricultural materials, processing and consumption, marketing of products are still fragmented and disjointed so they lack competitiveness, information and market orientation. Therefore, the article aims to analyze the cold climate vegetable supply chain in Kon Plong, Kon Tum to explore its strengths and weaknesses, opportunities and challenges. The reseaceh is also the basis for decision makers in the supply chain to have urgent and oriented measures to improve cold climate vegetable supply chain in Kon Plong District, enhancing competitiveness.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn