Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,266

 PHÁT TRIÊN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở TÂY NGUYÊN VÀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia 2016 "Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên"; Số: ISBN: 978-604-60-2479-8;Từ->đến trang: 669-674;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hầu hết các nước có nền khoa học công nghệ phát triển và có phong trào hợp tác xã phát triển đều khẳng định hợp tác xã nông nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu và tiếp thị sản phẩm cho người nông dân. Vai trò cung ứng vật tư, chế biên và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân đã trở thành công cụ đắc lực và hữu hiệu cho thành viên hợp tác xã, người nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời tạo ra vòng tròn khép kín giữa người sản xuất - hợp tác xã - thị trường. Tuy nhiên, ở Tây Nguyên, hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuy thực hiện hoạt động cung cấp vật tư nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ, tiếp thị sản phẩm nông sản nhưng vẫn còn rời rạc, cầm chừng nên không có sức cạnh tranh cao dẫn đến tâm trạng chung của thành viên hợp tác xã, người nông dân “khi được mùa thì rớt giá và chịu cảnh bị tư thương ép giá. Vì vậy, bài viết khẳng định thêm vai trò đúng nghĩa của hợp tác xã nông nghiệp đồng thời phát huy vai trò đó trong định hướng phát triển công nghệ cao tại Tây Nguyên thấy rõ những thách thức mà nông nghiệp Tây Nguyên đang phải đối mặt.
ABSTRACT
For most of the countries with the scientific and technological development, the cooperative movement have confirmed development of agricultural cooperatives have a key role in the supply of agricultural materials, consumption and marketing of products for farmers. Role supply of materials, processing and marketing of products for farmers has become an effective tool for effective and cooperative members, farmers assured production, while creating a closed circle between producers - cooperatives - market. However, in the Central Highlands, activities of providing agricultural materials, processing and marketing, product marketing of agricultural products of most of the agricultural cooperatives, cooperative agricultural services are still discrete, lack of competition and suffering from price pressure’ traders. Therefore, the article confirms the true role of agricultural cooperatives and to promote their role in the high-tech development in the Highlands in the challenges that agriculture in the cenral Highlands facing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn