Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực tổ chức sự kiện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Việt Nam; Số: 7/2013;Từ->đến trang: 16-17;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm làm rõ các lý luận cơ bản về lĩnh vực tổ chức sự kiện và nghề tổ chức sự kiện; đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tổ chức sự kiện tại thành phố Đà Nẵng và đề xuất một số giải pháp có tính định hướng về công tác đào tạo nguồn nhân lực tổ chức sự kiện cho thành phố Đà Nẵng. Để đạt được mục tiêu trên, nghiên cứu chủ yếu thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua nguồn tài liệu thứ cấp thu thập được. Ngoài ra, phương pháp chuyên gia, phương pháp phỏng vấn trực tiếp.,,, cũng được kết hợp thực hiện.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn