Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,342

  Các giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tại Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2007 – ĐN04-25
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spo
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Mỹ Thanh; Thành viên:  Nguyễn Thị Thống Nhất
Ngô Trường Thọ
Số: B2007- ĐN04-25 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
 1. Mục tiêu nghiên cứu
Vấn đề mấu chốt để một dự án DLST thành công chính là hoạt động quản lý. Thực tế cũng đã chứng minh các mục tiêu của DLST sẽ không thể thực hiện được nếu  công tác quản lý không được coi trọng. Vì thế, đề tài thực hiện nhằm các mục tiêu sau:
            - Làm rõ các vấn đề lý luận về du lịch sinh thái, về phát triển bền vững du lịch sinh thái và quản lý DLST.
            - Làm rõ thực trạng hoạt động quản lý DLST tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Đồng thời, nhận diện những tác động tiêu cực đối với môi trường trong các điểm du lịch sinh thái và các tác nhân gây ra những tác động tiêu cực tại địa bàn.
            - Đề xuất những giải pháp quản lý DLST  trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng  phù hợp với nội dung được nhận diện.
2. Nội dung nghiên cứu chính
Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu trên đây, đề tài tập trung nghiên cứu và làm rõ các vấn đề chính sau:
- Tổng quan những vấn đề lý luận về du lịch sinh thái và quản lý DLST.
- Đánh giá tiềm năng tài nguyên DLST, thực trạng về tình hình phát triển DLST và hoạt động quản lý DLST  tại Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. 
- Nhận diện những tác động tiêu cực của DLST đối với môi trường tại các điểm DLST và những tác nhân chính gây ra tác động đó. Nhận dạng đặc điểm khách tham quan các điểm DLST tại địa phương và nắm bắt mức độ đồng thuận của các chủ thể có liên quan đối với những giải pháp quản lý đề xuất. 
- Tổng quan kinh nghiệm về quản lý DLST ở các nơi nhằm rút tỉa những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng vào địa bàn nghiên cứu.

- Trên cơ sở các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trên đây, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý DLST tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo sự bền vững của tài nguyên và tuổi thọ của các điểm DLST.   
Những kết quả đề tài  đạt được:
-  Đã hệ thống đầy đủ các vấn đề lý luận về DLST, về phát triển DLST và quản lý DLST. Đề tài đã phân định được ranh giới giữa DLST với du lịch dựa trên khai thác tài nguyên tự nhiên. Đã tổng kết được những đặc trưng và nguyên tắc DLST và nội dung về quản lý DLST.
- Đề tài tài đã làm rõ được giá trị nổi bật của tài nguyên DLST và đặc điểm của mỗi loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Đồng thời, bằng dữ liệu thứ cấp phong phú, đề tài đã phản ánh được tình hình phát triển du lịch và các khía cạnh về phát triển DLST tại địa bàn nghiên cứu.
- Bằng nỗ lực khảo sát một cách đầy đủ các chủ thể có liên quan đến phát triển DLST và những bình luận xác đáng, đề tài đã mô tả được bức tranh về thực trạng quản lý du lịch sinh thái trên địa bàn.
- Đã tổng hợp những bài học thành công và thất bại của các nước và các địa phương khác ở Việt Nam  về hoạt động quản lý DLST. Đây là những kinh nghiệm quí giá đối với phát triển DLST tại địa phương.
- Trên cơ sở những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn quản lý DLST ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các quốc gia và tại các địa phương khác ở Việt Nam, cùng những quan điểm và mục tiêu phát triển DLST đề tài đã đề xuất một hệ thống các biện pháp quản lý  nhằm bảo vệ tài nguyên tự nhiên và đảm bảo sự phát triển bền vững DLST.           
Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho các QLNN tại địa phương xây dựng các chính sách quản lý thích đáng để du lịch sinh thái đạt được mục tiêu lớn của nó. Các doanh nghiệp du lịch có thể vận dụng kết quả nghiên cứu của đề tài trong thực tiễn kinh doanh. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu, các sinh viên và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn