Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,690,421

 Tiếng Anh 1
Chủ biên: Nguyễn Quốc Hùng, MA; Đồng tác giả: Ngọc Thị Hoa - Nguyễn Thị Phương Thảo - Vũ Tuyết Thu
Nơi xuất bản: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam; Mã số: T1N03A4-ĐTH ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: 5000 bản; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn