Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHOẢN PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Kỳ Long
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2" ATCESD2016; Số: ISBN: 978-604-82-2016-7;Từ->đến trang: 137-140;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thuật ngữ Tín dụng thương mại thường được dùng để chỉ các khoản mua bán chịu trong quan hệ hàng hóa, dịch vụ. Sử dụng tín dụng thương mại diễn ra rất phổ biến trong các ngành sản xuất, xây dựng và khoản phải thu của các công ty trong những ngành này thường chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng tài sản. Mặc dù vậy hầu hết các công ty thường chưa coi trọng việc quản trị khoản phải thu mà chỉ làm theo cảm tính hoặc kinh nghiệm, vì vậy không phát huy được hết hiệu quả sử dụng vốn lưu động, thậm chí làm gia tăng các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi. Nghiên cứu này xây dựng một phương pháp quản trị khoản phải thu thông qua đánh giá khách hàng giúp các công ty bán chịu lựa chọn được các khách hàng đáp ứng được tiêu chuẩn bán chịu theo hướng giảm rủi ro thu hồi nợ mà vẫn đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
ABSTRACT
Term Commercial Credit is often used to refer to the subject in terms of trading goods and services on credit. Using commercial credit is common in manufacturing, construction industry and account receivables of companies in these sectors often occupy a significant percentage of total assets. However, most companies just manage their account receivables based on experience and emotion instead of strict corporate governance; therefore, they do not take a full advantage of working capital or even increase the amounts of overdue debts, bad debts. This study gives a receivables governance model through evaluating customers to help companies which sell on credit can select customers meeting credit standards towards reducing debt recovery risks while ensuring the competitiveness of enterprises.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn