Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Investigation of the relationship between bacteria growth and lipid production cultivating of microalgae Chlorella vulgaris in seafood wastewater
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Dong Phuong Nguyen, Duc Huy Nguyen, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang, Hui Yi Leong, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Bich Hau Vu, Thi Trung Chinh Nguyen, Pau Loke Show
Nơi đăng: Energies 2019; Số: 12;Từ->đến trang: 1-12;Năm: 2019
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Algae biorefinery is gaining much attention for the sustainable production of value-added products (e.g., biofuels, protein supplements etc.) globally. The current study aimed to investigate the relationship between lipid production and bacteria growth by an initial microalgae Chlorella vulgaris density culture in seafood wastewater effluent (SWE). According to our results, the initial C. vulgaris concentration in SWE influenced lipid accumulation. The concentration ranged from 25–35 mg·L −1 which corresponds to SWE’s chemical oxygen demand concentration of 365.67 ± 3.45 mg·L −1 . A higher microalgae growth rate and lipid content of 32.15 ± 1.45% was successfully attained. A higher lipid content, approximately double, was observed when compared to the control (16.8 ± 0.5%). Moreover, this study demonstrates that bacteria inhibited microalgae growth as the initial cell density stepped over 35 mg·L −1 , which also affected lipid accumulation. This study shows an optimal lipid accumulation attained at moderate Chlorella vulgaris density culture in SWE. Hence, wastewater treatment incorporating microalgae culture could be greatly developed in the future to achieve a greener environment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn