Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Controller Hardware-in-the-loop Implementation for Agent-based Distributed Optimal Power Flow Using ADMM on Cyber-Physical Microgrids
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tung-Lam Nguyen, Quoc-Tuan Tran, Raphael Caire, Ngoc-An Luu, Yvon Besanger
Nơi đăng: 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia); Số: .;Từ->đến trang: .;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn