Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Systems level validation of a distributed frequency control algorithm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tung-Lam Nguyen, Efren Guillo-Sansano, Mazheruddin H Syed, Steven M Blair, Luis Reguera, Quoc-Tuan Tran, Raphael Caire, Graeme M Burt, Catalin Gavriluta, Van-Hoa Nguyen
Nơi đăng: 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe); Số: .;Từ->đến trang: .;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn