Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Using power-hardware-in-the-loop experiments together with co-simulation for the holistic validation of cyber-physical energy systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Hoa Nguyen, Yvon Besanger, Quoc Tuan Tran, Cédric Boudinnet, Tung Lam Nguyen, Ron Brandl, Thomas I Strasser
Nơi đăng: 2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe); Số: .;Từ->đến trang: .;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn