Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Agent-based Distributed Finite-time Secondary Control of Energy Storage Systems in Microgrids — Controller Hardware-in-the-Loop Validation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tung-Lam Nguyen, Yu Wang, Quoc-Tuan Tran, Raphael Caire, Yvon Besanger
Nơi đăng: 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe); Số: .;Từ->đến trang: .;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn