Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,321,069

 Using FPGA for Real Time Power Monitoring in a NIALM System
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Kien Nguyen Trung, Eric Dekneuvel, Benjamin Nicolle, Olivier Zammit, Cuong Nguyen Van, Gilles Jacquemod
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: 2013 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2013), Taipei, Taiwan; Số: DOI: 10.1109/ISIE.2013.6563850;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn