Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,005

 Implementing the Secure Protocol for Exchanging the Symmetric Key of FPGA-based Embedded Systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong
Nơi đăng: Journal on Informations Technologies and Communications, Vietnam Ministry of Information and Communications, Vietnam
marriage affairs open i want an affair
; Số: Volume E-3, No.7(11), ISSN1859-3534, 10.2014;Từ->đến trang: 45-53;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn