Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,321,012

 Low-Power and High-Performance Design for Cryptosystem Using Power Aware and Pipeline Techniques
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh-Tung DAM, Van-Cuong NGUYEN, Trong-Tuan NGUYEN, Thang-Dong TRAN LE
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Proc. of The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ISSN: 2162-1020, IEEE CFP14ATC-PRT;Từ->đến trang: 36-41;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn