Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,321,180

 Performance Enhancement of Encryption and Authentication IP cores for IPSec based on Multiple-Core Architecture and Dynamic Partial Reconfiguration on FPGA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trong-Tuan NGUYEN, Van-Cuong NGUYEN, Thang Viet HUYNH, Que-Yen Ha LUONG, Thanh-Hai DANG
Nơi đăng: 2018 2nd International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom); Số: 978-1-5386-2976-5/18/$31.00 ©2018 IEEE;Từ->đến trang: 126-131;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, we propose a Multiple Core architecture and an DMA bus connectivity to increase the processing speed of encryption and authentication cores in high speed IPSec security systems. Dynamic partial reconfiguration technology (DPR) is used to reduce FPGA resources and power consumption on chips. This paper proposes a model for highspeed Multiple-IPSec security systems that meet real-time applications. The system throughput, power consumption, and resources used when applying Multiple-Core and DPR architectures are also calculated.
ABSTRACT
In this paper, we propose a Multiple Core architecture and an DMA bus connectivity to increase the processing speed of encryption and authentication cores in high speed IPSec security systems. Dynamic partial reconfiguration technology (DPR) is used to reduce FPGA resources and power consumption on chips. This paper proposes a model for highspeed Multiple-IPSec security systems that meet real-time applications. The system throughput, power consumption, and resources used when applying Multiple-Core and DPR architectures are also calculated.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn