Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,321,088

 An IPSec Cryptography IP Core Design Using AES-BCB and HMAC-SHA-512 Algorithms
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phung The Dat, Nguyen Van Cuong, Nguyen Trong Tuan
Nơi đăng: Proc. 2016 International Conference on Advanced Technology for Communications, October, 2016; Số: ISSN: 2162-1039, IEEE Catalog Number: CFP16ATC-PRT;Từ->đến trang: 12-14;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn