Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,787,761

 - The influence of thickness and preparation temperature of doped polypyrrole films on the electrical and chemical sensing properties of polypyrrole/gold Schottky barrier diodes.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: C. Nguyen Van, K. Potje-Kamloth
Nơi đăng: J. Phys. D: Appl. Phys., 33 No 18 (21 September 2000) 2230-2238; Số: J. Phys. D: Appl. Phys., 33 No 18 (21 September 20;Từ->đến trang: 2230-2238;Năm: 2000
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn