Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,711

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng thuật toán Faster Region-based Convolutional Neural Networks phân loại loài hoa. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA. Số: ATiGB 2019. Trang: 183-193. Năm 2019. (Nov 18 2020 2:07PM)
[2]Bài báo: ĐỘ CHÍNH XÁC NHẬN DẠNG TRONG MÔ HÌNH FASTER R-CNN KHI CÓ NHIỄU. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nam, TS. Ngô Đình Thanh. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 17, NO. 11, 2019. Trang: Trang 6-10. Năm 2019. (Nov 18 2020 2:02PM)
[3]Bài báo: Chế tạo mô hình phân loại, sắp xếp và kiểm tra sản phẩm phục vụ giảng dạy thực hành. Tác giả: KS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(120).2017, Quyển 2. Trang: 78 - 81. Năm 2017. (Mar 19 2018 11:26PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng truyền thông công nghiệp bằng tín hiệu cáp quang trong điều khiển trạm cấp nước khu du lịch Bà Nà. Tác giả: KS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 116 - 122. Năm 2016. (Apr 14 2017 11:30AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Image Processing Based Controller for a Three Degrees of Freedom Robotic Arm. Authors: Nguyễn Văn Nam; Huỳnh Bá Tấn; Nguyen Đức Quận. IPublisher: IEEE Xplore. No: 978-1-7281-8658-0/20/$31.00 ©2020 IEEE. Pages: 146-154. Year 2021. (Jul 9 2021 10:44AM)
[2]Article: Application of the Faster R-CNN algorithm to identify objects with both noisy and noiseless images. Authors: Nguyen Van Nam. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), ISSN: 2278-1323. No: S.No 01, Volume 9 Issue 4 April 2020. Pages: 112-115. Year 2019. (Nov 18 2020 2:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn