Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,690,123

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hệ thống plasma phóng điện màn chắn (DBD) ứng dụng trong xử lý nước thải. Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Hoa. Thành viên: TS. Nguyễn Xuân Bảo, ThS. Trần Duy Chung, ThS. Nguyễn Văn Nam. Mã số: B2019-DN06-17. Năm: 2021. (Jul 9 2021 10:51AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán mạng Nơ ron tích chập nhận dạng các đối tượng di động. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2019-06-130. Năm: 2020. (Nov 18 2020 1:44PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng cảm biến quán tính để ước lượng các thông số bước đi cho người sử dụng thiết bị hỗ trợ đi lại. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Duy Dưởng. Thành viên: Nguyễn Anh Duy; Nguyễn Văn Nam; Dương Quang Thiện. Mã số: B2018-ĐN06-10. Năm: 2020. (Jul 9 2021 10:56AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo mô hình thực hành điều khiển điện – khí nén tích hợp. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2018-06-91. Năm: 2019. (Nov 18 2020 1:49PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Chế tạo mô hình phân loại, sắp xếp và kiểm tra sản phẩm phục vụ giảng dạy thực hành. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2017-06-59. Năm: 2018. (Jun 15 2020 11:51AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn