Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,691,650

 Nghiên cứu hệ thống plasma phóng điện màn chắn (DBD) ứng dụng trong xử lý nước thải
Chủ nhiệm:  TS. Trương Thị Hoa; Thành viên:  TS. Nguyễn Xuân Bảo, ThS. Trần Duy Chung, ThS. Nguyễn Văn Nam
Số: B2019-DN06-17 ; Năm hoàn thành: 2021; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Mô hình thí nghiệm phóng điện đã được sử dụng để hướng dẫn sinh viên các lớp học phần «KT điện cao áp & vật liệu điện-220CAVLD02 »,  « Đồ án tốt nghiệp HTCCĐ- 220DTNHT01» thuộc năm học 2020-2021 quan sát trực quan các hiện tượng phóng điện cao áp xảy ra trong không khí, và trong môi trường nước
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn