Nguyễn Văn Tấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,707,469

 
Mục này được 17377 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Tấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/04/1978
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ Thuật điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Điện kỹ thuật.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Bắt đàu giảng dạy từ năm 2002
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đề xuất mô hình tính toán mô phỏng qui luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường điện Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Lê Hồng Lâm. Thành viên: ThS Nguyễn Văn Tấn, ThS Trần Anh Tuấn .. Mã số: B2019-DN02-56. Năm: 2021. (Sep 15 2021 7:18PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều tích hợp thuật toán bám điểm công suất cực đại cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống pin quang điện. Chủ nhiệm: GS.TS Lê Kim Hùng. Thành viên: ThS Nguyễn Văn Tấn, ThS Trần Anh Tuấn, TS Dương Minh Quân, TS Trịnh Trung Hiếu. Mã số: B2019-DNA-11. Năm: 2021. (Sep 15 2021 7:21PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện. Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân;. Thành viên: ThS Nguyễn Văn Tấn, ThS Trần Anh Tuấn. Mã số: 52/HĐ-SKHCN. Năm: 2020. (Mar 8 2021 3:15PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc lưới điện phân phối có sự tham gia các nguồn năng lượng tái tạo. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu. Thành viên: TS Lê Hồng Lâm, ThS Nguyễn Văn Tấn. Mã số: B2019.DNA.13. Năm: 2020. (Mar 8 2021 3:20PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều có điều khiển cho hệ thống năng lượng mặt trời.. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tấn. Thành viên: GS.TS.Lê Kim Hùng TS.Dương Minh Quân. Mã số: T-2018-02-01. Năm: 2018. (Jun 10 2019 10:30AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng cấu trúc hệ năng lượng tái tạo lai nhằm nâng cao khả năng tích hợp năng lượng mặt trời cho phụ tải sân bay. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn*, Trương Thị Bích Thanh, Nguyễn Văn Thiên Sơn, Nguyễn Văn Xuân, Trương Thế Khánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: VOL. 19, NO. 5.2. Trang: 73-78. Năm 2021. (Sep 15 2021 6:52PM)
[2]Bài báo: TỐI ƯU LỊCH PHÁT ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN SIÊU NHỎ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TIẾN HÓA SAI LỆCH. Tác giả: Lê Tuân, Dương Minh Quân, Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Văn Tấn, Lê Xuân Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: VOL. 19, NO. 4.2. Trang: 90-96. Năm 2021. (Sep 15 2021 7:07PM)
[3]Bài báo: Stability analysis of an isolated Microgrid with the presence of the hybrid energy storage system-based virtual synchronous generator. Tác giả: Van Tan Nguyen*, Thanh Bac Le, Quang Son Vo, Huu Dan Dao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Tập 6 số 18. Trang: 46-51. Năm 2020. (Aug 16 2020 5:29PM)
[4]Bài báo: Đánh giá hiệu quả các thuật toán MPPT P&O, INC và Fuzzy logic trong hệ thống pin năng lượng mặt trời. Tác giả: Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Văn Tấn, Lê Thành Bắc, Trương Đình Minh Đức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Tập 5.1 số 18. Trang: 20-26. Năm 2020. (Aug 16 2020 5:32PM)
[5]Bài báo: Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Việt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Tập 5.1 số 18. Trang: 6-12. Năm 2020. (Aug 16 2020 5:35PM)
[6]Bài báo: Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Bình Nam, Trương Đình Minh Đức, Đào Hữu Đan, Lê Quốc Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Tập 5.2 số 18. Trang: 39-45. Năm 2020. (Aug 16 2020 5:36PM)
[7]Bài báo: Hạn chế dòng ngắn mạch quá độ trong hệ thống phân phối thuộc điện lực Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thành Bắc1 , Nguyễn Văn Tấn , Trần Ngọc Thiên Nam. Đại học Đà Nẵng. Số: 1859-1531. Trang: 6-12. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:52AM)
[8]Bài báo: So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Dương Minh Quân, Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Kiên, Lê Hồng Lâm, Hà Hải Long. Đại học Đà Nẵng. Số: 1859-1531. Trang: 64-69. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:55AM)
[9]Bài báo: Mô hình hóa mạch biến đổi điện áp Buck có cuộn cảm tương hỗ nối chung tại cực diode ở chế độ điều khiển điện áp. Tác giả: Vo Quang Son, Nguyen Van Tan. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: SỐ 6. Trang: 50-57. Năm 2013. (Nov 17 2014 10:57AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Expansion of Renewable Energy Capacities in Microgrids Using Robust Control Approaches. Authors: Van Tan Nguyen*, Huu Hieu Nguyen, Kim Hung Le, and The Khanh Truong. GMSARN International Journal. No: N16. Pages: 336-344. Year 2021. (Sep 15 2021 7:10PM)
[2]Article: ENHANCING EFFECTIVENESS OF GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAIC SYSTEMS BY USING HYBRID ENERGY STORAGE SYSTEMS. Authors: HONG VIET PHUONG NGUYEN*, VAN TAN NGUYEN, QUANG SON VO, BINH NAM NGUYEN, HUU DAN DAO, DINH MINH DUC TRUONG. Journal of Engineering Science and Technology. No: Vol. 16, No. 2. Pages: 1561 - 1576. Year 2021. (Sep 15 2021 7:13PM)
[3]Article: A Proposal for an MPPT Algorithm Based on the Fluctuations of the PV Output Power, Output Voltage, and Control Duty Cycle for Improving the Performance of PV Systems in Microgrid. Authors: Nguyen Van Tan*, Nguyen Binh Nam, Nguyen Huu Hieu, Le Kim Hung, Minh Quan Duong, Le Hong Lam. Energies (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). No: 17. Pages: 4326-4340. Year 2020. (Sep 8 2020 9:48PM)
[4]Article: Stability Analysis of an Islanded Microgrid Using Supercapacitor-based Virtual Synchronous Generator. Authors: Hong Viet Phuong Nguyen, Van Tan Nguyen, Binh Nam Nguyen, Thi Bich Thanh Truong, Huu Dan Dao, Quoc Cuong Le.. Conference IEEE. No: conference 5th. Pages: 146-152. Year 2020. (Jan 4 2021 7:51PM)
[5]Article: Propose a mppt algorithm based on thevenin equivalent circuit for improving photovoltaic system operation. Authors: BN Nguyen, Van Tan Nguyen*, MQ Duong, KH Le, HH Nguyen, Doan, AT. Frontiers in Energy Research. No: 8. Pages: 14-27. Year 2020. (Aug 15 2020 10:26PM)
[6]Article: Analysis of Uncertainties for the Operation and Stability of an Islanded Microgrid. Authors: Van Tan Nguyen*, Duong Hung Hoang, Huu Hieu Nguyen, Kim Hung Le, The Khanh Truong, Quoc Cuong Le. 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: 8. Pages: 178-183. Year 2019. (Aug 15 2020 10:31PM)
[7]Article: A New Maximum Power Point Tracking Algorithm for the Photovoltaic Power System. Authors: Binh Nam Nguyen, Van Tan Nguyen*, Duong Hung Hoang, Thi Bich Thanh Truong, Nguyen, Hong Viet Phuong. 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: 8. Pages: 159-163. Year 2019. (Aug 16 2020 5:19PM)
[8]Article: A Thorough Overview of Hierarchical Structure of Microgrid Systems. Authors: Nguyen Van Tan, Le Hong Lam,Duong Minh Quan,Nguyen Huu Hieu, Le Kim Hung.. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5125-4. Pages: 710-715. Year 2018. (Jun 10 2019 10:36AM)
[9]Article: Various Algorithms to Detect Faults on Underground Cables Based on Impedance Method. Authors: Le Hong Lam∗, Dang Hong Quan, Nguyen Van Tan and Nguyen Huu Hieu. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5125-4. Pages: 720-725. Year 2018. (Jun 10 2019 10:44AM)
[10]Article: Performance Assessment of Low-pass Filters for Standalone Solar Power System. Authors: M.Q. Duong The University of Danang-University of Science and Technology, Danang, Vietnam; V.T. Nguyen ; A.T. Tran ; G.N. Sava ; T.M.C. Le. 2018 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE). No: 978-1-5386-5061-5. Pages: 503-509. Year 2018. (Jun 10 2019 10:48AM)
[11]Article: Effects of FSIG and DFIG Wind Power Plants on Ninh Thuan Power Grid Vietnam. Authors: Minh Quan Duong, Thanh Viet Dinh,Nguyen Hong Viet Phuong, Van Tan Nguyen, Ngoc Thien Nam Tran Nguye.. GREATER MEKONG SUBREGION ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK c/o Asian Institute of Technology. No: 2018. Pages: 133-140. Year 2018. (Jun 10 2019 10:50AM)
[12]Article: Design and simulation of PI-type control for the Buck Boost converter. Authors: Minh Quan Duong, Van Tan Nguyen, Gabriela Nicoleta Sava, Mircea Scripcariu, Marco Mussetta. 2017 International Conference on ENERGY and ENVIRONMENT (CIEM). No: 978-1-5386-3943-6. Pages: 79-84. Year 2017. (Jun 10 2019 11:01AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 15 2020 10:40PM)
[1]Ứng dụng phần mềm Etap mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tao. Chủ biên: Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Hồng Việt Phương, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Năm 2020.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2020.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp
Ngành: Điện
 2010 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết bị điện
Ngành: Điện
 2004 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Đại học  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn