Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,148,553

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quy trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua các bài rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10 [59]. Trang: 98-102. Năm 2012. (May 16 2013 4:11PM)
[2]Bài báo: - Xác định các giá trị nghề nghiệp cần giáo dục cho sinh viên sư phạm tiểu học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (28). Trang: 87-95. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:02AM)
[3]Bài báo: - Nhận diện các giá trị trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải. Tạp chí Giáo dục. Số: 196(Kì 2 - 8/2008). Trang: 17-20. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:02AM)
[4]Bài báo: - Vài nét định hướng giáo dục con cái của nhóm dân cư làm nghề biển ven Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 2. Trang: 38-41. Năm 2003.
(Dec 31 2010 10:02AM)
[5]Bài báo: - Sự lựa chọn mô hình hôn nhân của sinh viên ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 132-137. Năm 1999. (Dec 31 2010 10:02AM)
[6]Bài báo: - Các yếu tố tác động đến tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ nước ta hiện nay, Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng số 5, 1998. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 191 - 196. Năm 1998. (Dec 31 2010 10:02AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn