Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,421

 Quy trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua các bài rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 10 [59];Từ->đến trang: 98-102;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong quá trình đào tạo cử nhân giáo dục tiểu học, hiệu quả của giáo dục giá trị nghề nghiệp có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến sự hình thành nhân cách nhà giáo dục ở người sinh viên. Để nâng cao hiệu quả của giáo dục giá trị nghề nghiệp, nhà trường sư phạm cần tổ chức một cách khoa học việc tích hợp giáo dục giá trị nghề nghiệp vào các hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên. Bài báo trình bày việc thiết kế quy trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua các bài rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Trong đó, đã làm rõ các căn cứ để thiết kế quy trình, mô tả các bước thực hiện hoạt động giáo dục giá trị nghề nghiệp trong sự tích hợp vào quy trình thực hành nghiệp vụ sư phạm, các điều kiện để thực hiện quy trình có hiệu quả.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
In the course of training the students majoring in the BA primary education academic program, the effect of professional value education in extremely improtant in forming the educator's personality for students. To enhance the effect of professional value education, schools have to integrate profesional value of education into learning and practical activities in an academic way. This article presents the process of professional value education designed for the students of primary education program basing on regular pedagogic skill lesson practice, in which, the foundation of process design is stated and the steps of performing professional value ducation in intergration with the process of practicing pedagogic skill is described.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn