Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,430

 - Các yếu tố tác động đến tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ nước ta hiện nay, Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng số 5, 1998.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
Nơi đăng: Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng; Số: 5;Từ->đến trang: 191 - 196;Năm: 1998
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Là một vấn đề xã hội, vì vậy tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ có quan hệ hữu cơ với các vấn đề khác trong đời sống xã hội. Một mặt, tuổi kết hôn tác động trực tiếp vào mức sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ, chi phối lực lượng lao động cũng như vấn đề an sinh xã hội. Mặt khác, tuổi kết hôn lại bị ràng buộc bởi hàng loạt các yếu tố kinh tế, văn hóa, giáo dục… Ở nước ta, trong những thập kỷ gần đây, cùng với sự biến đổi mạnh mẽ trên mọi mặt đời sống xã hội, tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ đã tăng lên. Tuy nhiên tính chất và mức độ thay đổi của tuổi kết hôn còn chưa đồng đều giữa các nhóm dân cư. Qua phân tích, bài báo đã xác định các yếu tố tác động đến tuổi kết hôn lần đầu ở nước ta hiện nay là: khu vực sinh sống, trình độ học vấn và mô hình quyết định hôn nhân.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn