Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,154,197

 - Vài nét định hướng giáo dục con cái của nhóm dân cư làm nghề biển ven Tp. Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 2;Từ->đến trang: 38-41;Năm: 2003
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khảo sát thực tiễn để tìm giải pháp xây dựng gia đình thành một môi trường giáo dục theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu định hướng giáo dục con cái của các gia đình làm nghề biển ven Thành phố Đà Nẵng, bao gồm các định hướng chung về nhân cách, định hướng về các phẩm chất đạo đức – ý chí, về trình độ học vấn và vè nghề nghiệp.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn