Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,573

 - Nhận diện các giá trị trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 196(Kì 2 - 8/2008);Từ->đến trang: 17-20;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (GVTH) ở nước ta (ban hành năm 2007) là bộ thước đo xã hội về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của người GVTH. Nội dung của Chuẩn bao gồm các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, kiến thức, kỹ năng sư phạm với những tiêu chí hết sức cụ thể mà mỗi người GVTH cần phải có để thực hiện tốt chức năng nghề nghiệp của mình. Nội dung này có cơ cở bên trong là hệ giá trị nghề nghiệp GVTH. Vì thế, việc nhận diện các giá trị còn đang tiềm ẩn trong Chuẩn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng GVTH, giúp họ có khả năng đáp ứng Chuẩn một cách vững chắc. Trên cơ sở làm rõ mối quan hệ giữa Chuẩn nghề nghiệp GVTH với giá trị nghề nghiệp GVTH, làm rõ cách thức xác định các giá trị trong Chuẩn, bài báo đã nhận diện được một hệ thống các giá trị trong Chuẩn nghề nghiệp GVTH ở nước ta hiện nay.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn