Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,449

 - Xác định các giá trị nghề nghiệp cần giáo dục cho sinh viên sư phạm tiểu học hiện nay.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 5 (28);Từ->đến trang: 87-95;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục giá trị là con đường cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường sư phạm, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong thực tiễn đào tạo giáo viên tiểu học, việc giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên còn có nhiều hạn chế, đặc biệt là chưa định hình được một cách cụ thể nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp. Bài báo này thực hiện việc xác định hệ thống các giá trị nghề nghiệp cần phải giáo dục cho sinh viên sư phạm tiểu học ở nước ta hiện nay.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn