Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,631,509

 B2004-III-24. Mô hình hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Hải; Thành viên:  
Số: B2004-III-24 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

Xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là một xu thế tất yếu để xây dựng xã hội học tập. Ở nước ta, trong hơn một thập kỷ qua, các TTHTCĐ cũng đã được xây dựng ở khắp các địa phương và đã góp phần quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Tuy nhiên, để phát huy được cao nhất hiệu quả của các TTHTCĐ thì việc nghiên cứu nhằm tìm kiếm một mô hình hoạt động hợp lý cho các trung tâm này là rất cần thiết.

Với định hướng trên, đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến việc xây dựng và tổ chức hoạt động của các TTHTCĐ, hệ thống hóa các mô hình hoạt động của TTHTCĐ trên thế giới và trong nước; tiến hành mô hình hóa hoạt động của các TTHTCĐ ở Thành phố Đà Nẵng, đánh giá mô hình hoạt động của các TTHTCĐ này theo từng yếu tố cấu trúc: mục đích và chức năng, cơ chế hoạt động và quản lý, nội dung và hình thức hoạt động, cơ sở vật chất và nguồn lực; thiết kế một mô hình hoạt động mới trên cơ sở cải tiến mô hình hiện có và đề xuất một số biện pháp nhằm điều chỉnh hoạt động của các TTHTCĐ theo mô hình mới này.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn