Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cyber Defense Mechanisms: Security, Privacy, and Challenges
Chủ biên: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong; Đồng tác giả: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong
Nơi xuất bản: CRC Press; Mã số: ISBN 9780367408831 ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
TÓM TẮT
This book discusses the evolution of security and privacy issues and brings related technological tools, techniques, and solutions into one single source. The book will take readers on a journey to understanding the security issues and possible solutions involving various threats, attacks, and defense mechanisms, which include IoT, cloud computing, Big Data, lightweight cryptography for blockchain, and data-intensive techniques, and how it can be applied to various applications for general and specific use. Graduate and postgraduate students, researchers, and those working in this industry will find this book easy to understand and use for security applications and privacy issues.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn