Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mạng máy tính
Chủ biên: Nguyễn Hà Huy Cường; Đồng tác giả: Mai Văn Hà; Nguyễn Đức Hiển; Trịnh Công Duy
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông; Mã số: ISBN 978-604-80-4714-6 ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
TÓM TẮT
Sách mạng máy tính gồm 5 chương: Tổng quan về mạng máy tính; Mô hình truyền thông OSI;
Mô hình truyền thông TCP/IP, giao thức IPv4 và IPv6; Thiết kế mạng LAN và WAN; Hệ điều hành mạng
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn