Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,083

 Điều khiển trượt trong hệ điện cơ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai
Nơi đăng: Tạp chí KHCN các trường đại học; Số: 51;Từ->đến trang: 28-32;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
§iÒu khiÓn tr­ît lµ ph­¬ng ph¸p thuéc d¹ng gÇn nh­ ®¬n gi¶n cña ®iÒu khiÓn bÒn v÷ng, ®­îc dùa trªn c¬ së lý thuyÕt æn ®Þnh Lyapuvov vµ lý thuyÕt ®iÒu khiÓn biÕn ®æi cÊu tróc. Trong thêi gian gÇn ®©y, nhiÒu nghiªn cøu ®· cè g¾ng gi¶m hiÖn t­îng rung trong ®iÒu khiÓn tr­ît vµ c¶i thiÖn nh÷ng chØ tiªu chÊt l­îng c¬ b¶n nh­ sai lÖch, thêi gian ®¸p øng v.v… Bµi b¸o nµy ®Ò cËp ®Õn ®iÒu khiÓn tr­ît cho hÖ c¬ häc cã m« h×nh bËc hai, kÕt qu¶ m« pháng vµ thùc nghiÖm trªn m« h×nh qu¹t giã- c¸nh ph¼ng kh¼ng ®Þnh ­u tÝnh cña ph­¬ng ph¸p nµy.
ABSTRACT
Sliding Mode Control, a simple approach to robust control, is based on Lyapunov Stability Theorem and Variable Structure Control Theorem. In recent times, many researchs tried to reduce chattering of sliding mode and improve targets of basic quality as errors and responsive times and so on… This paper is concerning with sliding mode control problems of second-order mechanical systems. The simulation and experience of results from motor-plate model affirm strengths of this method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn