Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,132,543

 Giáo trình Thiết kế Đô thị: Phương pháp generative và ngôn ngữ kiểu mẫu
Chủ biên: Nguyễn Hồng Ngọc; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Đà Nẵng; Mã số: 248/QĐ-NXBĐaN ;Năm XB: 2016
Số lượng XB: 100; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
Giáo trình trình bày phương pháp generative dùng trong thiết kế kiến trúc và thiết kế đô thị. Quá trình generative là quá trình phát triển dần dần của một cấu trúc đô thị. Tại mỗi bước cấu trúc đô thị được hoàn chỉnh dần dần dựa trên sự hoàn thiện tính toàn thể của cấu trúc đó. Giáo trình cũng trình bày tóm tắt các kiểu mẫu và ngôn ngữ kiểu mẫu mà Christopher Alexander và cộng sự thực hiện trong cuốn Một ngôn ngữ kiểu mẫu (1977).
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn