Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,291

 BreezChirp: Energy efficient Wi-Fi bandwidth estimator for smartphones
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Jian Li, Jin Xiao, Huu Nhat Minh Nguyen*, James Won-Ki Hong, Raouf Boutaba
Nơi đăng: IEEE 2013 Fourth International Conference Network of the Future (NOF), DOI: 10.1109/NOF.2013.6724505; Số: Oct.;Từ->đến trang: 1 - 5;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Mobile data service is a rapidly growing business sector
today. Available application bandwidth is an essential metric for
managing applications and user experience. However, existing
bandwidth measurement tools are ill-suited for the wireless environment due to large variance in environmental conditions,
mobility, and energy consumption constraints. In this paper, we
modify a known available bandwidth measurement technique -
pathChirp to the wireless environment by utilizing the energy
management features of the Wi-Fi communication device on
smartphones. Our resulting tool BreezChirp is effective and energy
conserving. We implemented BreezChrip on smartphones and
evaluate its performance through field experiments.
ABSTRACT
Mobile data service is a rapidly growing business sector
today. Available application bandwidth is an essential metric for
managing applications and user experience. However, existing
bandwidth measurement tools are ill-suited for the wireless environment due to large variance in environmental conditions,
mobility, and energy consumption constraints. In this paper, we
modify a known available bandwidth measurement technique -
pathChirp to the wireless environment by utilizing the energy
management features of the Wi-Fi communication device on
smartphones. Our resulting tool BreezChirp is effective and energy
conserving. We implemented BreezChrip on smartphones and
evaluate its performance through field experiments.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn