Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,929

 Quality of Service and Resource Provisioning Utilization in Media Delivery Datacenters
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh N.H. Nguyen, Chuan Pham, S.M. Ahsan Kazmi and Choong Seon Hong*
Nơi đăng: Conference KIISE 2015 Hàn Quốc (17~19/12/2015); Số: .;Từ->đến trang: .;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Media delivery datacenters provides large-scale media content can get benefit from resource virtualization of cloud infrastructure. In the media service, on demand content popularity yields to extreme imbalance experience during peak hours and social events. Therefore, media datacenters can efficiently improve system utilization by using virtual machine to allocate dynamically resource for content access. To address this problem, we propose optimization model for maximizing global resource provisioning utilization with three resource dimensions: CPU, bandwidth and storage as well as Quality of Service (QoS) reasoning. In term of QoS provision, priority of content uses calculated weight factor from the number of content requests.
ABSTRACT
Media delivery datacenters provides large-scale media content can get benefit from resource virtualization of cloud infrastructure. In the media service, on demand content popularity yields to extreme imbalance experience during peak hours and social events. Therefore, media datacenters can efficiently improve system utilization by using virtual machine to allocate dynamically resource for content access. To address this problem, we propose optimization model for maximizing global resource provisioning utilization with three resource dimensions: CPU, bandwidth and storage as well as Quality of Service (QoS) reasoning. In term of QoS provision, priority of content uses calculated weight factor from the number of content requests.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn