Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,646,972

 Tác động của ứng suất dư đơn trục theo sự thay đổi của thuật tính vật liệu của Nhôm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Van Nguyen, Hoai Nguyen
Nơi đăng: 5th The World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology, Basha Research Corporation; Số: ISBN:978-81-930222-2-1;Từ->đến trang: 271-274;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn